De rol van de ondernemingsraad bij pensioen is er in verschillende pensioen situaties:

  • wanneer het pensioen contract tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder eindigt;
  • de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen;
  • de werkgever wil fuseren of voornemens is het bedrijf te verkopen.

Als lid van de ondernemingsraad speel jij een bepalende rol bij de pensioenregeling van het bedrijf waarin je werkzaam bent. Pensioen is een belangrijke en waardevolle arbeidsvoorwaarde waarbij  grote belangen spelen voor jou en jouw collega’s.

Daarom wil je kunnen terugvallen op een pensioenadviseur die kan ondersteunen op financieel, actuarieel, fiscaal en juridisch gebied. En de ontwikkelingen van de pensioenmarkt nauwgezet volgt.

Welke medezeggenschapsrechten hebben werknemers?

Minder dan 50 medewerkers? Meer dan 50 medewerkers

Heeft een werkgever meer ondernemingen, dan moet elk bedrijf met meer dan 50 medewerkers een OR hebben. Heeft de werkgever meer bedrijven met elk minder dan 50 medewerkers, dan mag dit 1 gezamenlijke OR zijn.

Zijn er afspraken gemaakt in een CAO over pensioenen of geldt een verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)? Dan heeft de OR geen – vereist – instemmingsrecht met betrekking tot pensioen. Dus wel bij een pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar, Ondernemingspensioenfonds (OPF), Algemeen Pensioenfonds (APF) of Premie Pensioen Instelling (PPI).

De OR heeft instemmingsrecht bij elk voorgenomen besluit tot:

  • vaststelling;
  • wijziging; of
  • intrekking van een pensioenregeling.

Dit geldt echter niet ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, mits het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. De rechten zijn vastgelegd in Artikel 27, lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Zowel de werkgever/ondernemer als de OR kan binnen de instemmingsprocedure een deskundige inroepen.

Wat geldt wanneer?

1 tot 50 medewerkers? Geen OR? Geen OR of PVT?
OR of PVT of PV. Voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers is een OR niet verplicht. Het mag wel. Dan is een PVT verplicht (artikel 35c WOR) als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Of als dit op grond van CAO verplicht wordt gesteld. Dan moet de directie het personeel regelmatig, tenminste 2 maal per jaar,  inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV), artikel 35b WOR.

  • 1 tot 50 werknemers? OR of PVT of PV. Voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers is een OR niet verplicht. Maar het mag wel.
  • Is er geen – vrijwillig – OR? Dan is een PVT verplicht (artikel 35c WOR) als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Of als dit op grond van CAO verplicht wordt gesteld.
  • Heeft een bedrijf geen OR of PVT? Dan moet de directie het personeel regelmatig, tenminste 2 maal per jaar,  inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV), artikel 35b WOR.

Een PVT en PV heeft een informatie- (ook enkel mondeling) en adviesrecht (geen instemmingsrecht) ten aanzien van besluiten rondom pensioen. Een PVT kan met toestemming van werkgever een deskundige inschakelen.

In onderstaande tabel lees je een samenvatting van de medezeggenschapsrechten van een OR, PVT en PV:

Rechten OR PVT PV
Instemmingsrecht pensioenovereenkomst Ja Nee Nee
Instemmingsrecht uitvoeringsovereenkomst Ja Nee Nee
Adviesrecht pensioenovereenkomst Nee Ja Ja
Adviesrecht uitvoeringsovereenkomst Nee Nee Nee
Informatieplicht uitvoeringsovereenkomst Ja Nee Nee
Informatieplicht algemeen Ja Ja Ja
Beroepsrecht (Ondernemingskamer) Ja Nee Nee
Vordering naleving WOR bij Kantonrechter Ja Ja Ja
Recht op aanstellen deskundige Ja Ja* Nee

*Alleen met toestemming werkgever.

Meer weten over een deskundigenoordeel over pensioen? Klik hier voor onze contactgegevens.