Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa). Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2014 eigen risico drager worden voor de Ziektewet-Flex. En sinds 1 januari 2017 ook voor de WGA-Flex (WIA).

Dit is van toepassing op werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. Bijvoorbeeld de uitzendkracht, oproepkracht en tijdelijke contracters die ziek uit dienst gaan (ook wel Vangnetters genoemd).

Bent je als bedrijf geen eigen risico drager? Dan is het ziekteverzuim voor vangnetters en eventuele daarop volgende arbeidsongeschiktheidsrisico bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) verzekerd.

De keuze om wel of geen eigen risicodrager te worden is maatwerk. En rechtvaardigt een totale risicoanalyse van de onderneming. De premiehoogte is hier niet de enige raadgever.

Als eigen risicodrager wordt de onderneming tevens een uitvoeringsinstituut. Met alle rechten en plichten op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie ect. die uit de materiewetgeving (o.a. WW, ZW en WIA) voortkomt. Jouw organisatie dient daarop ingericht te zijn.