Werkgevers en werknemers zijn gedurende de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor het verzuimproces. En de terugkeer naar het arbeidsproces. Het verzuimproces valt onder regie van Wet Verbetering Poortwachter.

En ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Tijdslijnen Werkgever-Werknemer Arbodienst
Dag 1 Werknemer meldt ziek. Beoordelen kort/lang verwacht verzuim?
Dag 4 Ziekmelding aan Arbodienst Ziekmelding ontvangen
6 Weken Probleemanalyse. Advies mogelijkheden Beoordeling
Vanaf week 8 Maken plan van aanpak re-integratie. Aanpassen eigen werk of ander werk?
Uitvoeren plan van aanpak Arbodienst voert re-integratie uit. En periodieke evaluatie voortgang.
52 Weken Eerstejaarsevaluatie Arbodienst maakt oordeel op. En verder re-integratie en evaluatie voortgang.
91 Weken Re-integratieverslag Actueel oordeel. Eindevaluatie. Re-integratieverslag.
93 Weken WIA-aanvraag? UWV toetst het plan van aanpak en de re-integratie inspanningen