Wat zijn de inkomensgevolgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Ben je werknemer? De eerste 2 jaren ziekte betaalt jouw werkgever minimaal 70% van jouw loon door op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ).

CAO?

Dit kan in het 1e-jaar ook 100% van jouw loon bedragen op grond van uw CAO. En in het 2e jaar 70%. Of een andere verdeling in duur en hoogte, maar tenminste 70%.

Langer dan twee jaar ziek?

Bent je langer dan 2 jaar ziek? Dan komt de WIA in beeld.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Bestaat uit twee soorten uitkeringen. Welke is afhankelijk van mate en duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid:

 1. IVA-uitkering: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
  80-100% arbeidsongeschikt en kleine kans op herstel in de toekomst
 2. WGA-uitkering: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
  35-100% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam, en in de toekomst kun je – wellicht – nog werken

Doe de WIA-aanvraag tijdig!

Doe de WIA-aanvraag uiterlijk in de 93e week dat je ziek bent, bijvoorbeeld samen met je werkgever; dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte. Zo zit je na 2 jaar niet zonder inkomen.

Na 88 weken ziekte ontvang je een brief van UWV. In deze brief staat tot wanneer je de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen en pensioenpremievrijstelling

Een pensioenregeling via jouw werkgever kan voorzien in een inkomensaanvulling op de IVA of WGA-uitkering. Soms tot 70% of 80% van uw laatste salaris voordat je ziek werd. En afhankelijk van uw pensioenreglement wordt – een deel – van uw pensioenopbouw voortgezet tijdens arbeidsongeschiktheid. Vraag je werkgever welke regeling voor jou geldt?

Eigen inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid?

Je kunt ook zelf een inkomensaanvulling hebben afgesloten in geval van arbeidsongeschiktheid. Bij het ontbreken van een voorziening via jouw werkgever. Of als extra hypotheeklastenbescherming.

Adviseur Inkomen

Een Inkomensadvies kan jou veel opleveren. Voor advies over inkomensvoorzieningen ga je naar een gecertificeerd Adviseur inkomen. Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd Adviseur inkomen. Voor een heldere en grondige beantwoording van jouw onderzoeksvragen. Betrokken en persoonlijk.

Hoe werkt de WIA?

Om u een indruk te geven van de werking van de WIA en de gevolgen daarvan in de praktijk, stellen wij hier enkele onderzoeksvragen. En zullen die op hoofdlijnen beantwoorden.

De inkomensgevolgen zijn het grootst bij WGA. En bij inkomen hoger dan € 59.706,- bruto per jaar (cijfers 01-2022).

Wie valt onder welke regeling?

Minder dan 35% arbeidsongeschikt? Geen regeling

Wie redelijkerwijs nog 65% van zijn oude inkomen kan verdienen, valt niet onder de wettelijke regeling en krijgt daarom geen uitkering van de overheid.

Aanpassingen in werk of her- of omscholen?

Werkgever en werknemer kijken samen wat de werknemer nog kan? En welk salaris daar bij past.
Misschien is dit mogelijk door aanpassingen in werk of her- of omscholing?

Ook kan de werkgever hiervoor een collectieve verzekering hebben afgesloten waardoor daar extra budget voor is.

35 – 80% arbeidsongeschikt 

Voor de werknemer die deels nog kan werken of in de toekomst weer kan werken geldt de WGA-uitkering.

Loongerelateerde WGA-uitkering

Er is eerst recht op een WGA-loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. In de UWV-portal op de website van het UWV kun je jouw arbeidsverleden nagaan.

WGA-Loonaanvullingsuitkering

Na de WGA-loongerelateerde uitkeringsperiode volgt de WGA-Loonaanvullingsuitkering als je tenminste 50% van jouw restverdiencapaciteit benut. Dat is 50% van het deel dat je niet arbeidsongeschikt bent.

Stel: Je bent 50% arbeidsongeschikt. Dan ben je ook 50% arbeidsgeschikt. En dat is jouw restverdiencapaciteit. En daarvan 50% benutten (is 25%). Dus 25% van het oude loon verdienen met werk.

WGA-Vervolguitkering

Lukt het jou niet tenminste 50% van jouw restverdiencapaciteit te benutten? Dan ontvang je de veel lagere WGA-vervolguitkering.

Zie hiervoor ook het rekenvoorbeeld verderop bij: WIA stimuleert werkhervatting.

Meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt: IVA

Is de verwachting dat je in de toekomst niet meer kunt werken? Dan ontvang je een IVA-uitkering ter hoogte van 75% van zijn oude loon, gemaximeerd tot 75% van het maximum dagloon (01-2022: € 59.706,-).

Inkomensaanvullingen

Waar relevant ontvang je een aanvullende uitkering bovenop de WGA of IVA-uitkering vanuit een WGA-hiaat, WIA-excedent of hypotheeklastenverzekering. Via jouw werkgever (verzekeraar of pensioenfonds) of een eigen inkomens aanvullingsverzekering.

WGA en IVA

 • Een WGA- of IVA-uitkering is gemaximeerd tot het maximum dagloon;
 • Een WGA-loongerelateerde en WGA-loonaanvullingsuitkering tot 70% van het maximum dagloon. En een IVA-uitkering tot 75% van het maximum dagloon.
 • Het maximum dagloon wordt jaarlijks vastgesteld en bedraag € 59.706,-

WGA-Vervolguitkering?

Een WGA-vervolguitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon (€ 22.356,-) maal het uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid.

Dé inkomensrisico’s bij de WIA

Met een zogeheten WGA-hiaatverzekering (WGA-vervolguitkering) en WIA-excedentverzekering (tot 80% inkomen én boven maximum dagloon) kun je dit verschil zoveel mogelijk opvangen.

WIA stimuleert arbeidshervatting

Inkomen neemt sterk toe. Wie méér werkt, ziet dat altijd terug in het inkomen. Wie niet voldoende werkt, ziet het inkomen sterk dalen. Dat kan tot wel enkele tienduizenden euro’s schelen!

Met onderstaande rekenvoorbeelden geven wij een indruk hoe dit in de praktijk werkt.

Rekenvoorbeeld WGA-Loongerelateerde periode

Rekenuitgangspunten:

 • Jouw salaris vóór ziekte bedroeg € 30.000,-
 • Medisch en arbeidskundig onderzoek van het UWV wijst uit: Verdiencapaciteit is 40%
 • Werkgever heeft passend werk: Je benut de (rest)verdiencapaciteit volledig

Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid

Je verdient dus: 40% van € 30.000,- = € 12.000,-

Gedurende een periode afhankelijk van het arbeidsverleden (tot een maximum van 24 maanden, mits private aanvulling werkgever via Stichting PAWW) ontvang je de zogenoemde WGA-loongerelateerde uitkering. Die uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon:

 • Aanvulling 70% van (€ 30.000,- -/- € 12.000,- = € 18.000,-) ofwel € 12.600,-.
 • Totale inkomen is daarmee werken € 12.000,- WGA-uitkering € 12.600,- is € 24.600,-.
 • Zonder werken was dit € 21.000,- geweest

Na WGA-Loongerelateerde periode mét benutten van verdiencapaciteit?

Als de restverdiencapaciteit volledig wordt benut, blijft de uitkering gelijk ook als de WGA-loongerelateerde uitkering omgezet wordt in de WGA loonaanvulling. Het inkomen blijft dus € 24.600,-.

Na WGA-Loongerelateerde periode zónder benutten van verdiencapaciteit?

Stel dat je er niet in slaagt (tenminste 50%) de verdiencapaciteit te benutten? Dan val je terug op de WGA-vervolguitkering. Dit komt neer op: 42% van € 22.356,- = € 9.390,- bruto per jaar.

Een verschil met jouw oude inkomen van ruim € 30.000,-. Je ontvangt dus nog maar 31% van jouw oude salaris.

Welke aanvullingsverzekeringen zijn er?

WGA-hiaatverzekering

Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de WGA-vervolguitkering indien het niet lukt om de restverdiencapaciteit te benutten.

WIA-Excedentverzekering

Voor aanvulling van het inkomen boven het maximum dagloon (€ 59.706,-) tot 70 of 80% van oude loon.

Woonlasten

Uitkering ter hoogte van – een bepaald deel – van uw woon- of hypotheeklasten.

Wil je weten hoe jouw financiele situatie bij arbeidsongeschiktheid eruit ziet?