Pensioenkapitaal opgebouwd en pensioenuitkering aankopen?

Wat kun je doen als je vlak voor de pensioendatum zit en met pensioenkapitaal een pensioen moet gaan aankopen?

Jouw pensioenkapitaal kan een gegarandeerd pensioenkapitaal zijn of jouw pensioenkapitaal kan afhankelijk zijn van de koers van de beleggingseenheden op dit moment.

Als gevolg van het COVID-19-virus zijn er heftige koersbewegingen waar te nemen en dat heeft impact op het pensioenvermogen. En uiteindelijk op de hoogte van de pensioenuitkering. Want met een hoger kapitaal koop je een hoog pensioen aan, en andersom.

Daarnaast is het aankooptarief voor een pensioen laag, vanwege de huidige lage marktrente. Ook dat is van invloed op de hoogte van de pensioenuitkering, want een lagere rente betekent een lagere pensioenuitkering, en andersom.

Valt de pensioenuitkering lager uit dan verwacht?

Wat kun je doen met een tegenvallend pensioenkapitaal en lage rente?

De mogelijkheden zijn afhankelijk van jouw situatie als volgt:

 • Pensioendatum uitstellen
 • Wachten met aankopen
 • Deeltijd pensioen
 • Variabel pensioen

Pensioendatum uitstellen

De pensioendatum kan fiscaal wettelijk worden uitgesteld tot 5 jaar na jouw AOW-datum. Controleer wel of het pensioenreglement die mogelijkheid ook biedt?

Tijdens dit uitstel speculeer je op herstel van de koersen en/of verbetering van het aankooptarief (hogere rente). Dit is geen garantie.

Ook speelt jouw persoonlijke financiële situatie daarbij een rol. Gedurende de uitstelperiode kun je misschien in dienst blijven bij jouw werkgever en doorwerken. Bijkomend voordeel kan zijn dat je nog verder pensioen kunt opbouwen, meestal voor het bereiken van de AOW-leeftijd, echter de AOW-datum kan lager zijn dan de reglementaire pensioenleeftijd van de pensioenregeling bij uw werkgever (67 of 68 jaar).

Voortzetting van de dienstbetrekking vanaf de AOW-datum is aan goedkeuring van jouw werkgever verbonden die daar wel of geen mogelijkheden voor heeft.

Wachten met aankopen

Tot juli 2019 gold dat bij in-leven-zijn uiterlijk binnen 6 maanden na expiratie en bij overlijden binnen 12 maanden, een pensioen moet zijn aangekocht. Die fiscaal wettelijke regel staat bekend als “redelijke termijn”. En geldt nog steeds, behalve als wordt uitgesteld.

Op 20 juni 2019 is een vraag-antwoord van de kennisgroep pensioenen van de Belastingdienst verschenen (Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 200619). Die keurt goed dat:

 • Uitstel van de pensioenuitkering tot de uiterste datum van 5 jaar na de AOW-leeftijd is toegestaan, artikel 18a, vierde lid, Wet LB mits de uitkeringshoogte van het pensioen niet van tevoren vast staat (dus alleen voor pensioenkapitaal en niet voor uitkeringen als middelloon of eindloon)

Ter aanvulling: Bij loonstamrechten / gouden handdruk uiterlijk in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt.

Met deze uitstelmogelijkheid kunt je wellicht jouw voordeel doen. Uitstel geldt bij dezelfde aanbieder.

Deeltijdpensioen

Misschien kun je met deeltijdpensioen? Hierdoor neem je slechts een deel van jouw pensioen op en kan het restant aangroeien door pensioenopbouw voor het deel dat je in deeltijd doorwerkt. En speculeer je op hogere koersen en/of rente voor het deel van het pensioen dat je uitstelt.

Uiteraard is dit afhankelijk van de mogelijkheden bij uw werkgever en jou persoonlijke financiele situatie.

Variabel pensioen 

Als antwoord op de lagere rente is per 1-9-2016 de Wet Verbeterde premieregeling (Wvp) in werking getreden. Een vaste pensioenuitkering kenden we al. En sinds september 2016 is het ook mogelijk geworden om een variabele pensioenuitkering aan te kopen.

Jaarlijks wordt de hoogte van de pensioenuitkering opnieuw berekend. En kan dus jaarlijks variëren voor het variabele deel van de pensioenuitkering. Ieder jaar wordt een nieuw jaar pensioenuitkering aangekocht tegen de dan geldende rente, overlevingskansen / tarief en het resultaat van het afgelopen beleggingsjaar. En dit resulteert in een hogere of lagere pensioenuitkering voor dat jaar.

Meestal wordt voor het variabel pensioendeel alvast een voorschot genomen op het beleggingsresultaat. Hierdoor is de uitkering in het begin hoger dan een vaste pensioenuitkering.

Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een vaste pensioenuitkering naarmate de looptijd vordert (na 18 of 20 jaar). Dat kan geleidelijk (1/18-deel per jaar enzovoort), ineens of er wordt levenslang door belegd voor het nog niet uitgekeerde deel van het pensioenkapitaal. En zo speculeer je verder.

De strategie verschilt per aanbieder. Je kunt er zelf niets aan wijzigen. Dat geldt ook voor het eventuele partnerpensioen. Soms is die vast, soms volgt deze het – al dan niet deels – variabele ouderdomspensioen.

Alle pensioenuitvoerders die een vaste en/of variabele uitkering aanbieden zijn vanaf 1 januari 2018 wettelijk verplicht om gebruik te maken van een standaard informatiemodel bij de communicatie richting de deelnemer. Doel is om zo goed mogelijk te informeren over de keuze tussen een vaste uitkering en een variabele uitkering.

Via het model wordt informatie verschaft over de gevolgen en risico’s bij deze keuze.

Ook hier speelt uw persoonlijke financiele situatie een rol. Een zeer bijzondere rol zelfs, want kun je en wil je een variabele pensioenuitkering accepteren in jouw financiele posities?

Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid voor een combinatie van een vast deel en een variabel deel pensioenuitkering te combineren.

Ook kun je tegenwoord al aansluiten op een beleggingsprofiel dat bij jou past via een Life cycle model en/of  een risicoprofiel zoals defensief, neutraal, offensief of vrij beleggen.

De beleggingsportefeuille wordt minder snel afgebouwd in risico om langer te profiteren van de beleggingshorizon en hopelijk rendement.

Beleggen in zijn algemeenheid

Factor tijd en jouw plan?

Koersen van aandelen kunnen jaarlijks pieken en dalen kennen, dat hoort bij beleggen. En soms zelf – flink – stijgen en dalen. Hoe langer de periode is tot je het geld nodig hebt, hoe groter de kans is dat geluk en pech perioden meer in evenwicht zijn.

Houdt je aan jouw plan, het doel waarvoor je belegt en doe dit op lange termijn, want beleggen op korte termijn is gokken.

Eén ding is zeker: Er komen goede en slechte beurstijden. De markt is onvoorspelbaar. Denk aan de landencrisis, kredietcrisis, opkoopprogramma staatsobligaties, sjoemelsoftware in auto’s, geopolitieke spanningen en het COVID-19-virus. Wat wordt het de volgende keer? Soms steeg en soms daalde de koers.

Spreiden van risico’s en bouw risico’s af

Soms kennen landen, sectoren, vastgoed of grondstoffen die vertegenwoordigd zijn in aandelen en (kredietwaardige) obligaties tegengestelde bewegingen die het evenwicht bij fluctuaties ten goede kan komen. Spreiden van risico’s. Naarmate de einddatum vordert, kan het handig zijn risico’s ook – deels -af te bouwen. De pensioenuitvoerder neemt deze keuzes van jou over.

Kosten laag

Kosten hebben een belangrijke invloed op het uiteindelijke rendement. Soms lijkt het dat hogere kosten het hogere rendement rechtvaardigen. Maar is dit ook echt zo voor de lange termijn?

Keuzemogelijkheden bij bereiken pensioendatum

Er is de volgende mogelijkheden bij het bereiken van de pensioendatum met een pensioenkapitaal:

 • Shoppen (pensioen aankopen bij andere aanbieder dan de huidige)
 • Tijdelijk een hoger en daarna lager pensioen of andersom
 • Uitruilen van pensioenonderdelen voor een hoger ouderdomspensioen of partnerpensioen
 • Pensioen uitstellen
 • Deeltijdpensioen
 • Variabel of variabel en vast pensioen met Wet Verbeterde Premieregeling

De keuzemogelijkheden dienen wel mogelijk te zijn in jouw pensioenreglement om daarvan gebruik te kunnen maken.

Maak een pensioenplan

Welke keuze sluit goed aan op jouw situatie?

Wij zorgen ervoor dat je een duidelijk overzicht krijgt en weloverwogen keuzes kunt maken voor jouw pensioenplan. Onze adviezen onderbouwen wij met een helder adviesrapport want wij maken gebruik van zorgvuldig geselecteerde en hoogwaardige rekensoftware op het gebied van pensioen en financiele planning.

Compleet en overzichtelijk zodat u het financiele overzicht krijgt dat u helpt bij het beantwoorden van uw pensioenvragen. Een geruststellende gedachte.

Bij onze adviezen houden wij altijd rekening met relevante financiele, fiscale en juridische aspecten.

Vervolgens kan de gewenste aanbieder voor het aankopen van de gewenste pensioenuitkering worden geselecteerd.

Meer weten over Pensioenadvies en Financiële planning?

Neem dan gerust contact met ons op.