91% heeft een verplichte pensioenregeling

In Nederland zijn veel (circa 91%) branches ofwel bedrijfstakken verplicht aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds (bepaalde bedrijfstak).

Door een besluit tot verplichtstelling wordt de deelname in een pensioenfonds voor iedereen in een omschreven bedrijfstak verplicht. Dit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De verplichtstelling voorkomt dat veel werknemers geen of te weinig pensioen opbouwen.

Draagvlak

Voor het tot een verplichtstelling komt dient – naar het oordeel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – een voldoende representatieve vertegenwoordiging, oftewel meerderheid, aanwezig te zijn in de bedrijfstak waarvoor de verplichtstelling wordt gevraagd.

Dit is als volgt:

Belangrijk Belangrijke meerderheid
60% 55-60%

Wanneer een meerderheid onder de 55% komt dan wordt twee jaar later opnieuw getoetst. Blijkt dat er geen meerderheid meer is, dan vervalt de verplichtstelling.

Hierbij wordt rekening gehouden met de rechten van de deelnemers en gewezen deelnemers. Meestal vervalt de verplichtstelling enkele jaren later zodat tot die tijd voorbereidingen kunnen worden getroffen vanwege de gevolgen:

  • geen pensioenregeling meer en dus geen opbouw inkomen oude dag;
  • geen partnerpensioen bij onverhoopt overlijden;
  • geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij langdurige ziekte.

De regels over de verplichtstelling zijn vastgelegd in de Wet verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfondsen 2000 (Wet Bpf 2000).

Voor wie de verplichtstelling geldt staat omschreven in de Verplichtstellingsbeschikking. Deze is te vinden in de Staatscourant en veelal ook op de website van het pensioenfonds zelf.

Werkingssfeeronderzoek

Soms is het niet bekend of niet duidelijk dat er een verplichte aansluiting geldt bij een pensioenfonds. En meestal ook een verplichte CAO. Je kunt als werkgever een werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren door het pensioenfonds zelf of door een onafhankelijke derde.

Uiteindelijk beslist het pensioenfonds of de onderneming verplicht is aan te sluiten. Dat is ook geen keuze.

Soms kan er vrijstelling, dispensatie, worden gegeven wanneer er reeds een bepaalde periode (dus niet voortschrijdend inzicht) een vergelijkbare pensioenregeling is en/of de regeling gelijkwaardig wordt gemaakt aan de verplichte gestelde pensioenregeling. Dit is maatwerk.

Wij voeren altijd een werkingssfeeronderzoek uit voordat wij adviseren over een vrijwillige pensioenregeling.

Primeur in Nederland: Intrekking verplichtstelling Rijn- en Binnenvaart 

Het Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart voldoet niet meer aan de belangrijke voorwaarde van representativiteit. Bij een periodieke toets was dit 45% en daarmee lager dan de belangrijke meerderheid van 55%. Op 24 augustus 2021 is door de Minister SZW besloten de verplichtstelling per 1-1-2025 in te trekken.

Vragen over collectief pensioen?

Wil je meer weten een werkingssfeeronderzoek bedrijfstakpensioenfonds of een eigen collectieve pensioenregeling? Neem contact met ons op.