Wettelijk recht op waardeoverdracht

Je hebt een andere baan gevonden en je wilt het opgebouwde pensioen bij jouw vorige werkgever meenemen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever?

Dit kan middels waardeoverdracht. Er is een wettelijk recht op waardeoverdracht van pensioen.

Is waardeoverdracht van pensioen zinvol?

Details binnen jouw oude pensioenregeling kunnen zeer waardevol zijn. En gaan bij waardeoverdracht van pensioen verloren. Denk hierbij aan:

  • partnerpensioen opbouw;
  • indexatie opgebouwde en/of ingegane pensioenen;
  • toegezegde pensioenuitkering;
  • keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling die voor jou van belang kunnen zijn.

Je kunt via de website mijnwaardeoverdracht.nl een berekening aanvragen van de oude en nieuwe pensioenregeling.

Ook kun je een verzoek tot waardeoverdracht aanvragen bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Je ontvangt dan een opgave waardeoverdracht. Wil je hulp bij de beoordeling of een second opinion, dan kijken wij met je en geven wij advies voor wel of geen waardeoverdracht van pensioen.

Wettelijke termijn waardeoverdracht pensioen

Tot 1 januari 2015 geldt een termijn van 6 maanden waarbinnen een verzoek voor opgave waardeoverdracht van pensioen dient te zijn gedaan aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Is het verzoek binnen deze termijn gedaan, dan moeten pensioenuitvoerders meewerken aan waardeoverdracht. Valt het verzoek buiten de termijn, dan is waardeoverdracht afhankelijk van de medewerking van jouw werkgever.

De termijn van 6 maanden is echter vanaf 1 januari 2015 vervallen. En dit geldt bij baanwissel vanaf deze datum. Bovendien ontstaat door het vervallen van de 6-maandstermijn opnieuw een wettelijk recht op waardeoverdracht voor alle opgebouwde (nog) niet overgedragen aanspraken.

Alleen na opgeschorte waardeoverdracht vanwege onderdekking < 2015

De ‘oude’ regels voor het wettelijk recht op waardeoverdracht van pensioen vóór 1 januari 2015 zijn voor wat betreft de aanvraagtermijn van 6 maanden vastgelegd in artikel 17e Besluit uitvoering Pensioenwet.

Deze regels kunnen dus ook vanaf 1 januari 2015 nog steeds van toepassing zijn in de situaties dat het wettelijk recht op waardeoverdracht van pensioen was opgeschort vanwege onvoldoende dekkingsgraad van een pensioenfonds, financieel onvermogen van de verzekeraar of de kwalificatie ‘grote’ dan wel ‘kleine’ werkgever; en nadien herleeft.

Klein pensioen wordt automatisch overgedragen

Een klein pensioen is een pensioen dat op jaarbasis lager is dan 503,24 euro bruto (cijfers 2021). Is deelname voor 1-1-2018 geëindigd, dan werd dit pensioen meestal na 2 jaar – met jouw goedkeuring – door de pensioenuitvoerder afgekocht. Afkoop betekent dat het pensioen contant wordt gemaakt en ineens wordt uitgekeerd. Dus niet periodiek vanaf de pensioendatum.

Sinds 1-1-2019 is dit gewijzigd. Toen is de Wet Waardeoverdracht klein pensioen in werking getreden. Vanaf dat moment wordt een klein pensioen automatisch overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder mits dit binnen 5 jaar lukt. Is er geen nieuwe pensioenuitvoerder binnen deze periode, dan kan alsnog afgekocht worden.

Advies over waardeoverdracht pensioen nodig?

Wij maken een kwaliteitsmeting of waardeoverdracht van jouw oude pensioen naar jouw nieuwe pensioen een voordeel of juist een nadeel oplevert. Neem gerust contact met ons voor gericht advies.